Effect of Cornus Officinalis on Receptor Activator of Nuclear Factor-kappaB Ligand (RANKL)-induced Osteoclast Differentiation
Jung Young Kim, Yun-Kyung Kim, Min Kyu Choi, Jaemin Oh, Han Bok Kwak, Jeong-Joong Kim
J Bone Metab. 2012;19(2):121-127.   Published online 2012 Nov 16     DOI: https://doi.org/10.11005/jbm.2012.19.2.121
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A comprehensive review of Cornus officinalis: health benefits, phytochemistry, and pharmacological effects for functional drug and food development
Wenhui Deng, Yuchen Liu, Yaodong Guo, Jie Chen, Hassan Idris Abdu, Muhmmad R. U. Khan, Chella Perumal Palanisamy, Jinjin Pei, A. M. Abd El-Aty
Frontiers in Nutrition.2024;[Epub]     CrossRef
Kidney tonifying traditional Chinese medicine: Potential implications for the prevention and treatment of osteoporosis
Yan Duan, Yu-Ting Su, Jie Ren, Qun Zhou, Min Tang, Juan Li, Shun-Xiang Li
Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef
Fine‐tuning osteoclastogenesis: An insight into the cellular and molecular regulation of osteoclastogenesis
Aleena Anwar, Leena Sapra, Navita Gupta, Rudra P. Ojha, Bhupendra Verma, Rupesh K. Srivastava
Journal of Cellular Physiology.2023; 238(7): 1431.     CrossRef
Cornus officinalis: a potential herb for treatment of osteoporosis
Xinyun Tang, Yuxin Huang, Xuliang Fang, Xuanying Tong, Qian Yu, Wenbiao Zheng, Fangda Fu
Frontiers in Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Four new phenolic compounds from the fruit of Cornus officinalis (Cornaceae) and their anti-inflammatory activity in RAW 264.7 cells
Nguyen Thi Thu, Nguyen The Hung, Nguyen Thi Thuy An, Le Ba Vinh, Bui Thi Binh, Nguyen Thi Bich Thu, Nguyen Minh Khoi, Do Thi Ha
Natural Product Research.2022; 36(15): 3806.     CrossRef
Cornelian cherry (Cornus mas L.) extract reduces cardiovascular risk and prevents bone loss in ovariectomized Wistar rats
Beata Nowak, Agnieszka Matuszewska, Adam Szeląg, Maciej Danielewski, Wojciech Dziewiszek, Anna Nikodem, Jarosław Filipiak, Diana Jędrzejuk, Marek Bolanowski, Alicja Z. Kucharska, Narcyz Piórecki, Tomasz Piasecki, Tomasz Sozański
Journal of Functional Foods.2022; 90: 104974.     CrossRef
Inhibitory Effect of Ulmus davidiana and Cornus officinalis Extracts on Osteoporotic Bone Loss In Vitro and In Vivo
Jeonghyun Kim, Chang-Gun Lee, Seung-Hee Yun, Seokjin Hwang, Hyoju Jeon, Eunkuk Park, Seon-Yong Jeong
Medicina.2022; 58(4): 466.     CrossRef
Triphenyl hexene, an active substance of Betaone barley water extract, inhibits RANKL-induced osteoclast differentiation and LPS-induced osteoporosis
Yongjin Lee, Hyun-Jin Lee, Han-Byeol Shin, Ju Ri Ham, Mi-Kyung Lee, Mi-Ja Lee, Young-Jin Son
Journal of Functional Foods.2022; 92: 105037.     CrossRef
An Overview of Traditional Uses, Phytochemical Compositions and Biological Activities of Edible Fruits of European and Asian Cornus Species
Maria C. Tenuta, Brigitte Deguin, Monica R. Loizzo, Claire Cuyamendous, Marco Bonesi, Vincenzo Sicari, Lorenza Trabalzini, Anne-Claire Mitaine-Offer, Jianbo Xiao, Rosa Tundis
Foods.2022; 11(9): 1240.     CrossRef
N-Butanol Extract of Modified You-Gui-Yin Attenuates Osteoclastogenesis and Ameliorates Osteoporosis by Inhibiting RANKL-Mediated NF-κB Signaling
Qinghe Zeng, Rui Xu, Houfu Ling, Shan Zhao, Xu Wang, Wenhua Yuan, Mancang Gu, Taotao Xu, Pinger Wang, Hongfeng Ruan, Hongting Jin, Hangbo Qu, Fusheng Ye, Jiali Chen
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
A bibliometrics visualization analysis and hotspots prediction for natural product on osteoporosis research from 2000 to 2021
Ajiao Hou, Lin Yang, Jiahao Lü, Liu Yang, Haixue Kuang, Hai Jiang
Journal of Future Foods.2022; 2(4): 326.     CrossRef
A Comparison of the Antiosteoporotic Effects of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Extracts from Red and Yellow Fruits Containing Different Constituents of Polyphenols and Iridoids in Osteoblasts and Osteoclasts
Eunkuk Park, Tomasz Sozański, Chang-Gun Lee, Alicja Z. Kucharska, Dominika Przybylska, Narcyz Piórecki, Seon-Yong Jeong, Tarique Hussain
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2022; 2022: 1.     CrossRef
Inhibitory Effects of Protopanaxadiol-Producing Transgenic Rice Seed Extracts on RANKL-Induced Osteoclast Differentiation
Yongjin Lee, Vipada Kantayos, Jin-Suk Kim, Eui-Shik Rha, Young-Jin Son, So-Hyeon Baek
Life.2022; 12(11): 1886.     CrossRef
Antiosteoarthritic Effect of Morroniside in Chondrocyte Inflammation and Destabilization of Medial Meniscus-Induced Mouse Model
Eunkuk Park, Chang Gun Lee, Seong Jae Han, Seung Hee Yun, Seokjin Hwang, Hyoju Jeon, Jeonghyun Kim, Chun Whan Choi, Siyoung Yang, Seon-Yong Jeong
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(6): 2987.     CrossRef
Active Components and Pharmacological Effects of Cornus officinalis: Literature Review
Xue Gao, Yi Liu, Zhichao An, Jian Ni
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Anti-Osteoporotic Effect of Morroniside on Osteoblast and Osteoclast Differentiation In Vitro and Ovariectomized Mice In Vivo
Chang Gun Lee, Jeonghyun Kim, Seung Hee Yun, Seokjin Hwang, Hyoju Jeon, Eunkuk Park, Seon-Yong Jeong
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(19): 10642.     CrossRef
Antiadipogenic Effects of Mixtures of Cornus officinalis and Ribes fasciculatum Extracts on 3T3-L1 Preadipocytes and High-Fat Diet-Induced Mice
Eunkuk Park, Chang Gun Lee, Hyesoo Jeong, Subin Yeo, Ji Ae Kim, Seon-Yong Jeong
Molecules.2020; 25(10): 2350.     CrossRef
Morroniside attenuates high glucose–induced BMSC dysfunction by regulating the Glo1/AGE/RAGE axis
Yi Sun, Yu Zhu, Xuanzhe Liu, Yimin Chai, Jia Xu
Cell Proliferation.2020;[Epub]     CrossRef
Anti-Osteoporotic Effects of the Herbal Mixture of Cornus officinalis and Achyranthes japonica In Vitro and In Vivo
Eunkuk Park, Chang Gun Lee, Jeonghyun Kim, Eunguk Lim, Seokjin Hwang, Seung Hee Yun, Yoonjoong Yong, Hyesoo Jeong, Ji Ae Kim, Hyun-Seok Jin, Seon-Yong Jeong
Plants.2020; 9(9): 1114.     CrossRef
Efficacy and Safety of Combined Extracts of Cornus officinalis and Ribes fasciculatum for Body Fat Reduction in Overweight Women
Eunkuk Park, Chang Gun Lee, Jeonghyun Kim, Jae-Heon Kang, Young Gyu Cho, Seon-Yong Jeong
Journal of Clinical Medicine.2020; 9(11): 3629.     CrossRef
Ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacology of Cornus officinalis Sieb. et Zucc
Jun Huang, Yiwei Zhang, Lin Dong, Qinghan Gao, Lei Yin, Hongfeng Quan, Rong Chen, Xueyan Fu, Dingbo Lin
Journal of Ethnopharmacology.2018; 213: 280.     CrossRef
Gypenoside inhibits RANKL‐induced osteoclastogenesis by regulating NF‐κB, AKT, and MAPK signaling pathways
Jiakai Han, Wei Gao, Dongyue Su, Yang Liu
Journal of Cellular Biochemistry.2018; 119(9): 7310.     CrossRef
Corni Fructus: a review of chemical constituents and pharmacological activities
Yu Dong, Zhe-Ling Feng, Hu-Biao Chen, Fu-Sheng Wang, Jia-Hong Lu
Chinese Medicine.2018;[Epub]     CrossRef
Cornus mas and Cornus Officinalis—Analogies and Differences of Two Medicinal Plants Traditionally Used
Monika E. Czerwińska, Matthias F. Melzig
Frontiers in Pharmacology.2018;[Epub]     CrossRef
Traditional Chinese medicine formulas for the treatment of osteoporosis: Implication for antiosteoporotic drug discovery
Nai-Dan Zhang, Ting Han, Bao-Kang Huang, Khalid Rahman, Yi-Ping Jiang, Hong-Tao Xu, Lu-Ping Qin, Hai-Liang Xin, Qiao-Yan Zhang, Yi-min Li
Journal of Ethnopharmacology.2016; 189: 61.     CrossRef
Effect of Co-administration of Aconiti Lateralis Preparata Radix and Cinnamomi Cortex on Osteoclast Differentiation
Gi-Eun Jung, Jung Young Kim, Ji-Hoon Kim, Sang-Yong Han, Yun-Kyung Kim
The Korea Journal of Herbology.2014; 29(2): 61.     CrossRef