Mechanical and Mechanosensing Properties of Tumor Affected Bone Cells Were Inhibited via PI3K/Akt Pathway
Taeyong Lee
J Bone Metab. 2019;26(3):179-191.   Published online 2019 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.11005/jbm.2019.26.3.179
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mechanical force promotes dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1-mediated hydrolysis of the metabolite asymmetric dimethylarginine to enhance bone formation
Ziang Xie, Lei Hou, Shuying Shen, Yizheng Wu, Jian Wang, Zhiwei Jie, Xiangde Zhao, Xiang Li, Xuyang Zhang, Junxin Chen, Wenbin Xu, Lei Ning, Qingliang Ma, Shiyu Wang, Haoming Wang, Putao Yuan, Xiangqian Fang, An Qin, Shunwu Fan
Nature Communications.2022;[Epub]     CrossRef
AKT in Bone Metastasis of Solid Tumors: A Comprehensive Review
Nico Hinz, Manfred J├╝cker
Cancers.2021; 13(10): 2287.     CrossRef
The role of extracellular matrix in tumour angiogenesis: the throne has NOx servants
Amir M. Alsharabasy, Sharon A. Glynn, Abhay Pandit
Biochemical Society Transactions.2020; 48(6): 2539.     CrossRef